Hãy điền vào phiếu khai báo tạm trú sau…

Gợi ý

Hãy điền vào phiếu khai báo tạm trú sau:

Địa chỉHọ và tên chủ hộ

…………………………………………………………………………………………………………….

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số………………….. phường, xã……………………

quận, huyện…………………..thành phố, tỉnh……………………………………………….

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1. Họ và tên………………………………………………………………………………………

2. Sinh ngày…………………………………………………………………………………….

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc…………………………………………………………..

4. CMND số:…………………………………………………………………………………..

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày……………… đến ngày…………………………………

6. Ở đâu đến hoặc đi đâu:……………………………………………………………………

7. Lí do:…………………………………………………………………………………………….

8. Quan hệ với chủ hộ:………………………………………………………………………..

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

10. Ngày………… tháng…………… năm……………………

Cán bộ đăng kí

(Kí, ghi rõ họ, tên)

CMND: Giấy chứng minh nhân dân

Chủ hộ

(Hoặc người trình báo)

Bài làm

Địa chỉ

Số 15 Quan Hoa

Cầu Giấy, Hà Nội

Họ và tên chủ hộ

Nguyễn Ngọc Trâm

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số 5 phường, xã Vĩnh Quỳnh quận, huyện Thanh Trì, thành phố, tỉnh Hà Nội.

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thoa

2. Sinh ngày: 14/05/1964

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Làm ruộng

4. CMND số: 125 9726327.

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 14/5 đến ngày 18/5

6. Ở đâu đến hoặc đi đâu: Xóm 1, Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh.

7. Lí do: Thăm .

8. Quan hệ với chủ hộ: .

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Bùi Ngọc Hoa.

10. Ngày 13 tháng 5 năm 2009

Cán bộ đăng kí

(Kí, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Ngọc Trâm

Chủ hộ

(Hoặc người trình báo)

Xem thêm:  Soạn bài Thông cảm và chia sẽ

CMND: Giấy chứng minh nhân dân

Tuyentapvan.com

Topics #chị gái #người thân